Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van deze website degolfacademie.nl (de ‘Website’) en de daarin vertoonde informatie welke tezamen een bestand op de Website (het ‘Bestand’) vormt bestaande uit onder andere (doch niet beperkt tot) tekst, beelden, lessen, oefeningen en uitleg (de ‘Inhoud’), berusten bij de Nederlandse Golf Federatie (‘NGF’). De naam ‘NGF’ en het NGF-beeldmerk alsmede het beeldmerk van de Golfacademie zijn geregistreerde merken van de NGF (de ‘Merken’). Daarnaast heeft de NGF auteursrechten op het Bestand en de Inhoud van de Website. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het Bestand en/ of de Inhoud van de Website levert een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van de NGF op.
 
Het Bestand en de Inhoud van de Website is met zorg door de NGF samengesteld. De NGF is, voor wat betreft dit Bestand en de Inhoud die op de Website te vinden is, mede uitgegaan van informatie die door derden aan de NGF is verstrekt. De NGF spant zich ervoor in om het Bestand en de Inhoud van de Website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat het Bestand en de Inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De NGF kan geen garantie geven ten aanzien van de deugdelijkheid dan wel geschiktheid voor een bepaald doel van de Website en de Inhoud. Raadpleging van het Bestand en de Inhoud van de Website is voor particulieren bedoeld. De NGF kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of met de onmogelijkheid de Website te kunnen raadplegen.
 
Bij ongeautoriseerd en/of oneigenlijk gebruik van de Website, behoudt de NGF zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de Website te raadplegen dan wel te gebruiken. Bij oneigenlijk en/of ongeautoriseerd gebruik van de Website, zal de NGF u aansprakelijk houden en de schade die hier het gevolg van is, op u verhalen.
 
Door de Website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
 
Op de onderhavige disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 
Alle rechten worden voorbehouden.
 

Privacystatement

De Golf Academie is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (“NGF”) en wordt ondersteund door de PGA Holland (“PGA”) en de Nederlandse Vereniging voor Golfbanen (“NVG”). De Golf Academie is een online leeromgeving voor de individuele golfer. Indien u zich aanmeldt bij De Golf Academie, dan worden de door u ingevulde persoonsgegevens beheert onder verantwoordelijkheid van de NGF. Zowel de PGA als de NVG hebben geen toegang tot deze gegevens.
 
Een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens is voor de NGF van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). De gegevensverwerkingen zijn voor zover vereist gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. Deze meldingsverplichting vervalt met het inwerking treden van de AVG.
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
De NGF is onder de naam De Golf Academie verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens welke door u onder andere middels de website www.degolfacademie.nl (de “Website”) aan de NGF worden verstrekt. Dit houdt in dat de NGF de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.
 
Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Als u de Website bezoekt, informatie aanvraagt via de Website en/of zich bij de NGF middels de Website aanmeldt dan registreren wij persoonsgegevens van u. Tevens kan de NGF uw gegevens verkregen middels uw registratie bij een golfclub, welke lid is van de NGF, koppelen aan uw account bij De Golf Academie.
 
Uw persoonsgegevens zijn nodig om de leeromgeving persoonlijk te maken, gericht op u en uw niveau. U kunt hierdoor gericht oefeningen doen ten behoeve van de verbetering van uw golfspel. Indien u zich aanmeldt op de Website kunnen uw persoonsgegevens alleen worden ingezien door de NGF alsmede een tot de Website toegelaten coach wanneer u daar goedkeuring voor heeft gegeven door hem/haar te accepteren als coach. Alle informatie en gegevens van u kunnen alleen worden ingezien door een coach wanneer u de coach uitnodigt en de coach u als gebruiker accepteert. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de NGF. U kunt ten alle tijden de koppeling met uw coach uitzetten indien gewenst.
 
De NGF verwerkt uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden. De NGF verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De NGF gebruikt tevens uw  persoonsgegevens:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen, waaronder nieuwsbrieven, evenementen en golfacties;
 
Indien u geen prijs stelt op informatie over De Golf Academie dan wel de NGF, kunt u zich afmelden via de afmeldbutton in de nieuwsbrieven of servicemails die u ontvangt of via het scherm waar uw profielgegevens zijn weergegeven.
 
Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Volgens de geldende en nieuwe wetgeving mag De Golf Academie alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De Golf Academie hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst. Door middel van aanmelding bij de Website geeft u expliciet toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van De Golf Academie, waarbij De Golf Academie erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het maken van studies, modellen, statistieken, trends en ontwikkelingen;
  • het verzorgen en verbeteren van de Website, waarbij De Golf Academie door het bezoek aan onze Website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die De Golf Academie daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).
 
Website en Cookies
Op de Website worden bezoekersgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de Website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of speciale golfacties (van adverteerders). Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.
 
Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de Website bezoekt. Het is dan mogelijk om de Website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.
 
U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
 
Op de Website treft u een aantal links aan naar andere Websites. Hoewel deze Websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de Website die u bezoekt.
 
Beveiliging van persoonsgegevens
De NGF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De NGF heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.
 
Uitwisseling van persoonsgegevens
 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de NGF:
  De NGF kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van de NGF dan wel met een lid van de NGF waar u eveneens lid van bent. De NGF ziet erop toe dat ten aanzien van deze uitwisselingen de Europese normen van de AVG worden toegepast.
 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de NGF:
  Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat de NGF persoonsgegevens deelt met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen de NGF en deze derde partij waarbij een adequate verwerkersovereenkomst is gesloten die voldoet aan de vereisten van de AVG of wanneer de NGF hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
 3. Geen commercieel gebruik:
  De NGF zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
 
  
Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het aanmelden op de Website met uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De NGF kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de Website of delen ervan ontzeggen.
 
Bewaren van persoonsgegevens
De NGF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
 
Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
 
U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie h.o.d.n. De Golf Academie
o.v.v. Privacy Zaken
Orteliuslaan 1041 (3528 BE) Utrecht
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke per 25 mei 2018 van kracht zal zijn? Kijk op wetten.overheid.nl of op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 
Wijzigingen
De NGF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.
 
Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met support@degolfacademie.nl.
 
Laatste update: 03-04-2018

 

Een initiatief van